Eladó követelések

Tisztelt Érdeklődő!

Kérjük, hogy amennyiben érdekli követelés kínálati palettánk, úgy olvassa el az alábbi tájékoztatónkat.

A követelésvásárlás definícióját a 2013. évi CCXXXVII. -a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló - törvény ( Hpt) 6. § (1) bekezdés 60. pontja határozza meg, mely szerint a követelésvásárlási tevékenység követelésnek – a kötelezett kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő – megszerzése, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi.

A követelésvásárlási tevékenység abban az esetben engedélyköteles tevékenység a Hpt. szerint, ha azt üzletszerűen végzik. Az üzletszerűség fogalmát a Hpt. 6. § (1) bekezdés 116. pontja határozza meg: Üzletszerű tevékenység: az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett – előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló – rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység.

A követelésvásárlás üzletszerűségével kapcsolatos szigorú felügyeleti (MNB) álláspont – természetesen az adott eset körülményeinek figyelembevétele mellett – az alábbiakban felsorolt főbb vezérelvek mentén foglalható össze: 1. Egy naptári évben egynél több (akár már kettő) egyedi követelés megvásárlása üzletszerűnek minősülhet. 2. Akár egyetlen követeléscsomag megvásárlása is üzletszerűnek minősülhet. 3. Több éven keresztül, naptári évenként egy követelés/követeléscsomag megvásárlása üzletszerűnek minősülhet.

Az üzletszerűség megvalósulása szempontjából kiemelt jelentősége van annak, hogy egy megvásárolt követeléscsomag olyan nagyszámú követelést tartalmaz-e, vagy a megvásárolt – egynél több – egyedi követelés olyan értékű-e, hogy az azt megvásárlónak szinte kizárólagos üzleti tevékenységet biztosít azok behajtása, illetve az abból származó jövedelme túlsúlyban van az egyéb forrásokból származó bevételeihez képest. A pénzügyi intézmények által kötött engedményezési megállapodások megkötésekor az alábbi nyilatkozatot kell – az engedéllyel nem rendelkező – követelésvásárlónak aláírni:

NYILATKOZAT

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság a pénzügyi intézményeket érintő rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésével bármikor megvizsgálhatja a pénzügyi szektorban megvalósuló engedményezésekre vonatkozó adatokat. Amennyiben az MNB rendelkezésére álló információk alapján felmerül az engedély nélkül, üzletszerűen végzett követelésvásárlási tevékenység gyanúja, úgy az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 90. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján piacfelügyeleti eljárást indít.

Az MNB tv. 93. § (1) bekezdése szerint [engedély nélkül végzett tevékenység megállapítása esetén az MNB a) megtiltja a tevékenység végzését, b) büntetőeljárást kezdeményez az illetékes nyomozó hatóságnál, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül, c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve d) piacfelügyeleti bírságot szab ki. Ugyanezen jogszabályhely (5) bekezdés a) pontja értelmében piacfelügyeleti eljárás során az engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység esetén a piacfelügyeleti bírság összege százezer forinttól kettőmilliárd forintig terjedhet.

Kérjük, a négyzetet jelölje be, amennyiben a fenti tájékoztatót elolvasta megértette és elfogadja. Csak a bejelölést követően lesznek az Ön számára elérhetőek a megvásárolható követelések.
Az oldalt készítette: Prime Computer